Privacyverklaring

Het Prinses Beatrix Spierfonds is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties, zoals bezoekers van de website en het subsidieportaal, van essentieel belang is voor haar activiteiten. 

Doeleinde gegevensverwerking

Het Prinses Beatrix Spierfonds verwerkt persoonsgegevens van het subsidieportaal voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van de aanvraagprocedure;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bescherming van persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft het Prinses Beatrix Spierfonds technische en organisatorische maatregelen getroffen. Het Prinses Beatrix Spierfonds maakt bij de uitvoering van haar dienstverlening gebruik van derden. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij hierover afspraken maken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Uw rechten

U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door het Prinses Beatrix Spierfonds worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. 

Vragen

Een uitgebreide versie van deze Privacyverklaring vindt u op de website van het fonds. Heeft u vragen over de Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via het vragenformulier of onderzoek@spierfonds.nl.

Klachten

Wij helpen u graag indien u een klacht hebt over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Het Prinses Beatrix Spierfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. We adviseren u daarom om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen voor wijzigingen.